ការព្យាបាលសុដន់

កែទម្រង់ខ្សែកោងសុដន់ឲ្យមានរាងជាស្រ្តី

ការលើកសុដន់

ការលើកសុដន់ ជាញឹកញាប់មានតម្រូវការច្រើន ដោយសារ សុដន់ដែលស្អាត មានសារៈសំខាន់ចំពោះស្រ្តីណាស់។ ការកែលម្អ អាចធ្វើឡើង ជាញឹកញាប់ ដោយវិធីសាមញ្ញ ឬជាញឹកញាប់ ដោយការដាក់ស៊ីលីកូន ក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយចំនួនស្បែកសុដន់។

ពង្រីកទំហំសុដន់

ការវះកាត់ពង្រីកទំហំសុដន់ បានក្លាយជាមានប្រជាប្រិយភាព ពីព្រោះទំហំសុដន់មាន​ការផ្សារភ្ជាប់ភាពជាស្រ្តីរបស់ស្រ្តី។ ការពង្រីកសុដន់អាចធ្វើឡើងដោយការចាក់​បញ្ចូល​កោសិកាខ្លាញ់ (បូម-ចាក់កោសិកាខ្លាញ់) ឬដោយការដាក់បញ្ចូលស៊ីលីកូន។

ការពង្រីកសុដន់ដោយការបញ្ចូលចាក់កោសិកាខ្លាញ់

ការចាក់កោសិកាខ្លាញ់ គឺជាបច្ចេកទេសវះកាត់ ដែលផ្ទេរកោសិកាខ្លាញ់ដែលលើស​លុប​របស់ស្រ្តី (ភ្លៅ-គូទ) ទៅសុដន់ ដើម្បីពង្រីកទំហំ និងកែសម្រួលរាងសុដន់។ ទន្ទឹមគ្នា​នោះ អាចធ្វើឲ្យសុដន់មានរាងស្អាតឡើងវិញ។