បេសកម្មឡាគ្លីនីក

បេសកម្មរបស់ឡាគ្លីនីកគឺ ផ្តល់ការវះកាត់កែសម្ផស្សដែលល្អខ្ចោះ និង​ការវះកាត់ថែរក្សា​សម្ផស្សក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃសុវត្ថិភាពខ្ពស់។ សមត្ថភាពយើង ផ្តល់នូវលទ្ធផលស្អាតបែប​ធម្មជាតិដែលទទួលស្គាល់ទូទាំងពិភពលោកហើយត្រូវបានបញ្ជាក់ថា “the French touch”។