ពង្រីកទំហំសដុន់

កែទម្រង់ខ្សែកោងសុដន់ឲ្យមានរាងជាស្រ្តី

ពង្រីកទំហំសដុន់

ការវះកាត់ពង្រីកទំហំសុដន់ បានក្លាយជាមានប្រជាប្រិយភាព ពីព្រោះទំហំសុដន់មាន​ការផ្សារភ្ជាប់ភាពជាស្រ្តីរបស់ស្រ្តី។ ការពង្រីកសុដន់អាចធ្វើឡើងដោយការចាក់​បញ្ចូល​កោសិកាខ្លាញ់ (បូម-ចាក់កោសិកាខ្លាញ់) ឬដោយការដាក់បញ្ចូលស៊ីលីកូនសម្រាប់​ពង្រីកទំហំសុដន់។ ការវះកាត់ពង្រីកទំហំសុដន់ អាចធ្វើឡើងនៅភ្នំពេញ។

នីតិវិធីអាចធ្វើឡើងនៅភ្នំពេញ និងរយៈពេលនៃការវះកាត់គឺពី ៦០ទៅ៩០នាទី។ អ្នកជំងឺ​ត្រូវសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យមួយយប់ និងត្រូវរៀបចំសម្រាប់ការសម្រាក​នៅផ្ទះមួយ​សប្តាហ៍។ អ្នកជំងឺមិនត្រូវហាត់កីឡាក្នុងរយៈពេលមួយខែ និងត្រូវពាក់អាវទ្រនាប់​ក្រោយវះកាត់​​មួយខែ។

ការជ្រើសរើសស៊ីលីកូន

ជែលស៊ីលីកូន គឺជាជម្រើសប្រើប្រាស់ភាគច្រើន។ ទម្រង់ស៊ីលីកូនមានពីរ៖ ស៊ីលីកូន​មាន​រាងមូល និងស៊ីលីកូនមានរាងដំណក់ទឹក។ ការជ្រើសរើសស៊ីលីកូន នឹងត្រូវយោង​លើទំហំ និងទម្រង់សុដន់អ្នកជំងឺដែលមានស្រាប់ និងទំហំថ្មីដែលអ្នកជំងឺចង់បាន។

លទ្ធផលការពង្រីកសុដន់

អ្នកជំងឺរស់នៅដោយប្រើជីវិតធម្មតារបស់គាត់ក្រោយាការវះកាត់។ គាត់អាចហាត់កីឡា​បាន។ គាត់អាចមានផ្ទៃពោះ និងអាចបំបៅដោះបាន។ សុដន់របស់គាត់អាចតាមដាន​មហារីកដោះ​បាន។ ប៉ុន្តែ ស៊ីលីកូនគួរត្រូវបានពិនិត្យដោយអេកូ ដើម្បីដឹងថាស៊ីលីកូន​នោះត្រូវការប្តូរថ្មី ឬអត់។

សេចក្តីសង្ខេប៖

នេះជានីតិវិធីរហ័ស និងមានសុវត្ថិភាព ដែលអាចផ្លាស់ប្តូរទំហំសុដន់អ្នកជំងឺ និង​ជាញឹកញាប់ ផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយា​គាត់ផងដែរ។ មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃបទពិសោធន៍​របស់​គ្រូពេទ្យ គឺការជ្រើសរើស​ស៊ីលីកូនល្អ និងសមប្រាថ្នារបស់អ្នកជំងឺ និងទម្រង់សុដន់​ដែល​មាន​ស្រាប់របស់គាត់។